23/11/2020
Dân số của tỉnh trung bình tỉnh Thái Bình năm 2017 là 1.791.510 triệu người
23/11/2020
Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020
23/11/2020
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020
23/11/2020
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng năm 2020 tỉnh Thái Bình
23/11/2020
Tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2020
23/11/2020
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019